Laharan

Patrick Weston Joyce
1923

Laharan; Leath-fhearann [Laharan], half land.