Uagh

Irish Local Names Explained

Uagh, uaimh [ooa, ooiv], a cave, gen. uamhann [ooan]; forms the terminations oe, oo, nahoe, nahoo, oova, ove, one, oon.

« Ua | Index | Uaran »

Index of Irish root words

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U

Alphabetical index of Irish place names

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y